Historie

Helgelandsmoen leir var militærleir på Helgelandsmoen i Hole kommune, men er nå nedlagt. Våren 2004 ble leiren kjøpt av lokale investorer, som senere stiftet Helgelandsmoen Næringspark AS.

Her finnes fredede objekter bl.a. friluftskirke, kapell, vanntårn, depot/kornmagasin og minnesmerker. Maleren Edvard Munch var i en periode innlagt på sykestua her.

Storgården Helgeland

Helgelandsmoen er oppkalt etter den gamle storgården Helgeland, som ligger på flata like nedenfor Hole kirke og Hole prestegård. I 1892 fant noen soldater 242 mynter og litt umyntet sølv (blant annet betalingsringer og sølvsmykker) under skansegraving på en tange. De fleste myntene var norske penninger fra Harald Hardrådes tid (1047-1066), men det var også noen danske, tyske og angelsaksiske mynter. Helgelandsmoen er kjent i våre dager for den tidligere militærleiren som lå der, Helgelandsmoen leir.

Sommeren 1868 etablerte 2. Akershusske Infanteribrigade seg på Helgelandsmoen, etter at Armédepartementet året før inngikk leieavtale med eieren av gården Helgeland om leie av det arealet som het Stormoen. Samme år trådte også den nye hærordningen i kraft. Det medførte blant annet til at det tidligere Hallingdalske Musketérkorps, Ringerigske Compagni forsvant til fordel for bataljonsbetegnelsen. Samtidig ble det Ringerigske Compagni delt. Hole ble da tillagt den Hallingdalske Bataljon, men Hønefoss, Norderhov og Ådal ble overført til Valdres Bataljon.

Nyere tid

I moderne tid var imidlertid leiren ved Helgelandsmoen kjent som Hærens våpentekniske korps skole og øvingsavdeling (HVKSØ) og senere Våpenteknisk Regiment (VTR). Befalskolen for hærens våpentekniske korps (BSHVK) og Hærens yrkesskole for våpenteknisk befal (HYSVT) var også lokalisert her. I 1987 ble HYSVT lagt ned, og gjenoppsto som Hærens våpentekniske fagskole (HVTFS). Det siste kullet fra HYSVT med billinje, våpenlinje og elektrooptisk linje ble uteksaminert i 1989. På 90-tallet ble også Befalskolen for transport og intendantur (BSHTI) flyttet fra Vatneleiren til Helgelandsmoen, og slått sammen med BSHVK under navnet Befalsskolen for Hærens trenvåpen (BSHT).

Det var tidligere i alt tre militærleirer rundt Hønefoss: Hvalsmoen, Helgelandsmoen og Eggemoen. Alle ble vedtatt nedlagt 13. juni 2001.

Ref: Wikipedia - Helgelandsmoen Leir og Helgelandsmoen